1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nadležnosti i delokrug rada

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine u oblasti energetike, rudarstva i geoloških istraživanja u skladu sa zakonom, obavlјa poverene poslove državne uprave koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine.

Sekretarijat, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlјa poslove pokrajinske uprave u oblasti energetike koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu kojima se utvrđuju i donose planovi razvoja energetike na teritoriji AP Vojvodine. Sekretarijat obavlјa izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave radi sprovođenja navedenih propisa.

Sekretarijat prati razvoj i primenu svih vidova primarne i sekundarne energije; prati razvojno-istraživačke programe u oblasti uglјa, nafte, gasa, geo-termalnih i mineralnih voda; prati energetsku efikasnost i racionalno korišćenje energije i upotrebu obnovlјivih izvora energije; prati tekuću politiku razvoja energetike i mineralnih sirovina i funkcionisanje energetskog sistema, proizvodnje i potrošnje svih vidova energije i obavlјa poslove vezane za bezbedan cevovodni transport gasovitih i tečnih uglјovodonika.

U Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine se obavlјaju sledeći poslovi:  

  • normativno-pravni poslovi: izrada akata iz nadležnosti i delokruga rada Sekretarijata (u oblasti energetike, rudarstva i geoloških istraživanja), davanje mišlјenja na zakone i druga akta koje pripremaju drugi organi
  • studijsko-analitički poslovi: izrada informacije, izveštaja i drugih materijala u oblasti energetike, rudarstva i geoloških istraživanja za Vladu i Skupštinu AP Vojvodine ili radna tela Skupštine APV, poslovi uprave, poslovi organizovanja stručnih ispita, rešavanje upravnih predmeta u Sekretarijatu, rešavanje po žalbama u predmetima iz nadležnosti inspekcijskog nadzora, izveštaji o dodelјivanju finanasiranja projekata i studija
  • upravno-nadzorni poslovi: poslovi upravnog nadzora nad primenom zakona, propisa i opštih akata iz oblasti energetike, rudarstva i geoloških istraživanja
  • upravni poslovi: rešavanje po podnetim zahtevima: za polaganje stručnih ispita, za izdavanje odobrenja za izvođenje geoloških istraživanja, za odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina i ukidanje odobrenja u zakonom utvrđenim slučajevima, za odobrenje za izvođenje rudarskih radova, za odobrenje za upotrebu rudarskog objekta, za odobrenje za puštanje rudarskog objekta u probni rad
  • informatički poslovi: razvoj i ažuriranje web sajta Sekretarijata, izrada baze podataka i aplikacija i drugi informatički poslovi u cilјu obavlјanja zadataka i poslova sekretarijata, saradnja sa Službom za opšte i zajedničke poslove i IT sektorom
  • materijalno-finansijski poslovi: izrada Predloga Finansijskog plana Sekretarijata za pripremu Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine, izrada godišnjih i kvartalnih izveštaja o izvršenju finansijskog plana; priprema zahteva za odobrenje plaćanja finansijskih obaveza; priprema, kontrola, realizacija i evidentiranje dokumentacije u vezi realizacije svih finansijskih obaveza iz delokruga Sekretarijata; izrada plana javnih nabavki; priprema i realizacija programa sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina i programa podrške razvoju korišćenja obnovlјivih izvora energije; realizacija isplate iz tekuće budžetske rezerve sa izradom kompletne dokumentacije po zaklјučcima Kolegijuma predsednika AP Vojvodine i rešenjima Vlade AP Vojvodine
  • dokumentacioni, stručno-operativni i administrativni poslovi: vodi se i čuva stručna dokumentacija i obavlјaju se poslovi vezni za rad pokrajinskog sekretarijata
  • statističko-evidencioni poslovi: vode se sledeće evidenicije: o izdatim uverenjima o položenom stručnom ispitu iz oblasti transporta i distribucije prirodnog gasa, eksplotacije mineralnih sirovina i geoloških istraživanja, evidencije o energetskim subjektima koji dostavlјaju podatke o proizvodnji i potrošnji energenata/energije, evidencija o broju priklјučaka na dalјinske sisteme grejanja i distributivne sisteme prirodnog gasa, evidencija o gasifikaciji naselјa u AP Vojvodini, evidencija o stanju bilansnih rezervi mineralnih sirovina AP Vojvodine, katastar eksploatacionih polјa, katastar istražnih prostora, evidencija o rezultatima dosadašnjih istraživanja, evidencija o potvrdama o količinama i kvalitetu overenih rezervi mineralnih sirovina.
 

Studije