1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Građevinarstvo

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti izgradnje objekata, a koji se odnose na izvršavanje zakona, kao i na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu. Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj pruža stručnu pomoć i obezbeđuje sredstva za finansiranje, odnosno sufinansiranje lokalnim samoupravama za izradu tehničke dokumentacije za objekte infrastrukture, projekata strukovnih i nevladinih organizacija iz oblasti arhitekture i građevinarstva; učestvuje u obavljanju stručne kontrole tehničke dokumentacije objekata za koje izdaje dozvolu za izgradnju u skladu sa zakonom; prati razvoj komunalne infrastrukture i komunalne delatnosti na teritoriji AP Vojvodine; učestvuje u radu komisija i radnih tela koje obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u oblasti izgradnje objekata i stanovanja, u skladu sa zakonom, obavlja poslove državne uprave koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine. 

Objavljeni akti Pokrajinskog sekretarijata putem centralne evidencije objedinjenih procedura. (Datum objavljivanja u CEOPu se računa za datum objavljivanja na sajtu Pokrajinskog sekretarijata)

 https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Manage/Publications ТАКСЕ ЗА РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ИЗГРАДЊА СТАЛНОГ ОБЈЕКТА (ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА) И ЗА РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДОЗВОЉАВА ИЗГРАДЊА ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА:

1.       републичка административна такса на захтев у износу од 300,00 дин. (рачун буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 11-223);

2.       трошкови вођења управног поступка у износу од 1.620,00 дин.(рачун буџета АПВ бр. 840-1572845-61 позив на број 97  32-09416-74233167);

3.       републичка административна такса за решење у износу од 770,00 дин. (рачун буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 11-223).

4.       за изградњу телекомуникационих објеката (уместо под 3.) уплаћује се републичка административна такса у износу од 0,3% на предрачунску вредност објекта (рачун буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 11-223).

5.       за изградњу нуклеарног објекта (уместо под 3.) уплаћује се републичка административне таксе у износу од 38.280 дин (рачун буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 11-223).

ТАКСЕ ЗА РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДОЗВОЉАВА РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ДР. (РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ)

1.       републичка административна такса на захтев у износу од 300,00 дин. (рачун буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 11-223);

2.       трошкови вођења управног поступка у износу од 1.080,00 дин.(рачун буџета АПВ бр. 840-1572845-61 позив на број 97  32-09416-74233167);

3.       републичка административна такса за решење у износу од 385,00 дин. (рачун буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 11-223).

 

ТАКСЕ ЗА ПРИЈАВУ РАДОВА

  1. републичка административна такса на захтев у износу од 300,00 дин. (рачун буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 11-223);
  2. трошкови вођења управног поступка у износу од 1.080,00 дин.(рачун буџета АПВ бр. 840-1572845-61 позив на број  97 29-09416-74233168).

 

РЕШЕЊЕ ЗА УПОТРЕБНУ ДОЗВОЛУ

1.       републичка административна такса на захтев у износу од 300,00 дин. (рачун буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 11-223);

2.       трошкови вођења управног поступка у износу од 1.620,00 дин.(рачун буџета АПВ бр. 840-1572845-61 позив на број 97  41-09416-74233164).

3.       републичка административна такса (рачун буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 11-223) у износу који зависи од врсте објекта а у складу са Законом о републичким административним таксама према следећем:

1§  За решење којим се одобрава употреба објекта, плаћа се такса од 0,2% на предрачунску вредност објекта, односно радова

1§  За решење о одобравању пуштања уупотребу гасовода, односно нафтовода, односно продуктовода, за међународни или магистрални транспорт – 36.830 дин

1§  За решење о пуштању у пробни рад пуштању у рад нуклеарног објекта – 38.280,00 дин.

1§  За решење којим се одобрава употреба телекомуникационих објеката плаћа се такса од 0,1% на предрачунску вредност објекта, односно радова


Tаксe за издавање локацијских услова:

      износ од 300,00 дин.

      Сврха плаћања: републичка административна такса

      Прималац: буџет РС

      Рачун повериоца - примаоца:  840-742221843-57

      Број модела / позив на број:   11-223

      износ од 1.6 20,00 дин.

      Сврха плаћања: Трошкови управног поступка

      Прималац: буџет АПВ

      Рачун повериоца - примаоца:  840-1572845-61

      Број модела / позив на број: 97  38-09416-74233165

     износ од  3.860,00 дин.

      Сврха плаћања: Покрајинске административне таксе

      Прималац: буџет АПВ

      Рачун повериоца - примаоца:   840-1572845-61

      Број модела / позив на број: 97   66-09416-74223100               

Таксе за издавање информације о локацији:

     - износ од 300,00 дин.

      Сврха плаћања: републичка административна такса

      Прималац: буџет РС

      Рачун повериоца - примаоца:  840-742221843-57

      Број модела / позив на број:   11-223

     -износ од  2760,00 дин.

      Сврха плаћања: Покрајинске административне таксе

      Прималац: буџет АПВ

      Рачун повериоца - примаоца:   840-1572845-61

      Број модела / позив на број: 97   66-09416-74223100               

     -износ од 1 620,00 дин.

      Сврха плаћања: Трошкови управног поступка

      Прималац: буџет АПВ

      Рачун повериоца - примаоца:  840-1572845-61

      Број модела / позив на број: 97  38-09416-74233165

Studije