1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Novi Sad, 20. maj 2016 – U Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine potpisani su ugovori o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava.
Sredstva se dodeljuju na osnovu Javnog konkursa Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, koji je bio raspisan 30. marta 2016, sa rokom dostave dokumentacije do 20. aprila 2016. godine.
Prema rečima pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine, Zorana Delića, ugovori su potpisani sa predstavnicima 38 poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije AP Vojvodine. Ukupna sredstva po konkursu iznose 25 miliona dinara. Na konkurs se prijavilo 54 gazdinstva, a tražena sredstva iznosila su 38 miliona dinara, što je mnogo više od sredtsva koja su ovom Konkursu namenjena.
Kako je Delić izjavio, ovaj Konkurs je raspisan već treći put od 2014. godine, a cilj je da se animira što veći broj korisnika, koji će realizacijom projekta unaprediti svoje poslovanje u oblasti poljoprivrede, kao najvažnije privredne grane u Vojvodini. -Sekretarijat ovim konkursom želi da subvencioniše efikasnije korišćenje obnovljivih izvora energije, što je jedan od prioriteta, uz povećanje energetske efikasnosti, zato što će poljoprivredna gazdinstva, korišćenjem solarnih panela i energije koje ima sveže pomuženo mleko imati mogućnost da zagreva sanitarnu vodu i na taj način neće trošiti mineralne izvore energije za njeno zagrevanje.
Sekretarijat je tokom ove godine i putem drugih konkursa imao za cilj da subvencioniše mnoge izvore energije i efikasno korišćenje energije i akcenat je, pre svega, stavio na mala poljoprivredna gazdinstva, istakao je Delić.

Odluku o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava možete preuzeti u prilogu.

Pitanje:

Poštovani, ovom prilikom Vam se obraćamo sa pitanjem vezano za Javnu nabavku dobara - izrade geotermalnog informacionog sistema u AP Vojvodini JN MV 1/2016

U okviru dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke (strana 7), pod tačkom 2 (da ispunjava uslov poslovnog kapaciteta), od ponjuđača se traži:

"da je naučno istraživačka organizacija za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti u oblasi prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških nauka"

Ovom prilikom Vam ukazujemo na nezakonitost ovog uslova jer isti nije u logičkoj vezi sa predmetom nabavke te predlažemo da se u navedenom smislu dokumentacija izmeni.

S poštovanjem,
Miroslav Krmpotić
HidroGeoEko Inžinjering


Odgovor lica zaduženog za kontakte, dana 21.4.2016. godine :

Poštovani,

Zahvalјujemo vam na pokazanom interesovanju na raspisanu javnu nabavku i ujedno koristimo priliku da Vas upoznamo sa sledećim činjenicama:
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine u poslednje tri godine sprovodi intenzivne aktivnosti na definisanju geotermalnog potencijala teritorije AP Vojvodina kroz niz naučnih studija kako domaćeg tako i međunarodnog karaktera. Saradnici na tim projektima bile su eminentne naučne kuće poput Univerziteta u Novom Sadu, NIS-a, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Segedinu, Geološkog zavoda Mađarske itd.

Jedan od međunarodnih projekata koji je trenutno aktuelan je i DANREGEOTHERM (Danube Region Geothermal Concept) odnosno DARLINGe (Danube Region: Leader in Geothermal Energy). Ideja projekta je da se kroz mrežu akademskih i naučnih institucija u svim zemlјama Dunavske regije definišu, kvantifikuju i privedu nameni svi vidovi geotermalnih resursa koji su na raspolaganju. Čitav koncept podržan je i kroz energetsku strategiju Dunavske regije u okviru institucija Evropske unije.

U okviru tog projekta, u samoj Vojvodini implementacija ovakvog koncepta realizuje se u tri etape:
Prva etapa završena je skorašnjom izradom naučne studije ''Geotermalni potencijal Vojvodine-istraživanje, valorizacija i načini korišćenja''. Nјome su definisani svi vidovi geotermalnih resursa, izvedena je njihova kvantifikacija i klasifikacija kao i sledstvena kategorizacija po podrejonima i opštinama.
U drugoj fazi predviđena je izrada geotermalnog informacionog sistema koji bi terbalo da prati dobijene rezultate naučne studije i tako definiše nov naučni metod klasifikacije i vođenja geotermalnih resursa u multiparametarskoj i kroskorelacionoj energeztskoj analizi. Ovako postavlјn geotermalni informacioni sistem ne predstavlјa samo poznavanje softver inžinjerstva već zahteva uspostavlјanje međusobno zavisnih mehanizama održivog upravlјanja geotermalnim resursima, kroz sistematizaciju, kategorizaciju i održavanje podataka vezanih za svaki vid eksploatacije geotermalnih esursa na teritoriji Vojvodine. Uzajamno povezani moduli moraju paralelno uvezivati zapreminski statički konduktivni i dinamički konvektivni potencijal. Takođe, organizacijom podataka u vidu informacionog sistema neophodno je obezbediti karakterizaciju istražnog polјa u smislu modelskih proračuna potencijala i energetskih bilansa opština u Vojvodini. To će postati osnov za donošenje planskih dokumenata za energetski razvoj opština. Pored toga, neophodno je napraviti model povezivanja tipa stambenih objekata po Eurostatu, vrste energetskog pasoša i vrste geotermalnog resursa, i to u smislu uzajamne povezanosti u energetskim potrebama u skladu sa normativima EU u oblasti energetske efikasnosti. Na osnovu tako formiranih modelskih ispitivanja treba napraviti klasifikaciju klastera prosečno potrebnih instaliranih toplotnih kapaciteta po stambenim objektima u geotermalnim podrejonima u Vojvodini (novim i starim). Imajući u vidu izrazito složene uslove u postavlјenom projektnom zadatku i čist naučni karakter izrade ovakvog sistema, Sekretarijat je opredelio da u Javnoj nabavci mogu učestvovati svi naučni Instituti i Univerziteti iz oblasti prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških nauka.

U trećoj fazi je predviđena puna praktična primena dobijenih rezultata iz prve dve faze, odnosno obuka korisnika (lokalnih samouprava i pokrajinskih organa) u smislu korišćenja dobijenih podataka i dalјe raspisivanje tendera i javnih nabavki u konkretnim slučajevima korišćenja geotermalnih resursa. U toj praktičnoj fazi primene dobijenih rezultata u naučnim istraživanjima iz prve dva faze, učestvovaće sva lica koja su registrovana za obavlјanje stručne delatnosti iz oblasti geološke i hidrogeološke strikture. Prva raspisivanja tendera iz ove faze predviđena su za početak 2017. godine.

Uz još jednu zahvalnost za pokazano interesovanje za predmetnu nabavku srdačno Vas pozdravlјamo.

Danas su u Pokrajinskoj vladi potpisani ugovori o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija o unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine o efikasnom korišćenju energije.

Potpisani su ugovori sa 24 aplikanta, a vrednost projekata iznosi 4 miliona dinara. Na konkurs se prijavilo ukupno 77 aplikanata, što je pokazatelj da za ovaj konkurs postoji veliko interesovanje, te da je tematika aktuelna i privlačna, rekao je pomoćnik pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine, Zoran Delić. On je dodao da je, poučen iskustvom iz prethodnih godina, kada je takođe bio veliki broj aplikanata zainteresovan za ovaj konkurs, i pored smanjenog budžeta, Sekretarijat povećao iznos sredstava za 2 miliona dinara u odnosu na prošlu godinu.

  • 20042016_Energetika_konkursi 02

I pored toga, nije se moglo izaći u susret velikom broju aplikanata, s obzirom na to da su aplikanti tražili više od 25 miliona dinara. Zbog toga su izabrani projekti koji kako prostorno, tako i svojim kvalitetom mogu da pokriju ovu oblast na najbolji mogući način. Delić je istakao da se ni svim aplikantima sa kojima su danas potpisani ugovori nije izašlo u susret sa punom svotom novca, jer je namera bila da se što veći broj aplikanata podrži u realizaciji projekata.

  • 20042016_Energetika_konkursi 03

Kriterijumi po kojima su odabrani projekti su opšti i posebni. Reč je o projektima kod kojih je, pored kvaliteta bio važan i iznos sredstava koji aplikanti traže, kao i visina sredstava koju obezbeđuju iz drugih izvora. Prema rečima Zorana Delića, odabir aplikanata izveden je maksimalno pravedno, jer je reč o prilično složenom poslu gde ne postoje egzaktni pokazatelji kvaliteta. Tim povodom izražena je nada da će se ovim projektima postići dobri efekti, koji će do kraja godine biti vidljivi, jer je kraj realizacije projekata 1. novembar tekuće godine.

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, mr Nenad Stanković, potpisao je ugovore o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava, na osnovu dva javna konkursa Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine. Reč je o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama i realizaciji projekata korišćenja solarne energije za primenu tople potrošne vode u objektima javne namene.

Prema rečima pokrajinskog sekretara, na osnovu prvog konkursa potpisani su ugovori sa šest aplikanata, od ukupno sedam prijavljenih. Ukupan iznos sredstava dodeljen po tom konkursu iznosi nešto više od dvadeset i jedan milion dinara, od planiranih dvadeset i sedam.

  • 19042016_Stankovic_ugovori 03

Po drugom konkursu apliciralo je sedamnaest javnih ustanova, od kojih je devet ispunilo sve tražene uslove po Konkursu. Sredsva koja su izdvojena za projekte devet aplikanata iznose 28 miliona dinara, dok je svaka ustanova izdvojila minimalno 20 odsto za realizaciju projekata.

Za realizaciju projekata se određuju primereni rokovi, od tri do šest meseci, a konkretno za ova dva konkursa rok je do kraja tekuće godine. Javne ustanove u obavezi su da raspišu javnu nabavku i obezbede realizaciju po projektu sa kojim su aplicirali. U slučaju da se pojave problemi sa javnom nabavkom ili izvođačima radova, ili kada postoje opravdani razlozi za produženje roka, potpisuju se aneksi ugovora i rokovi se produžavaju za mesec ili dva. Uglavnom, većina ustanova uspe da u predviđenom roku realizuje projekte, istakao je sekretar Stanković.

  • 19042016_Stankovic_ugovori 04

Prema projektnoj dokumentaciji koju su ustanove dostavile, utvrđeno je da će uštede koje će se postići realizacijom ovih projekata iznositi od 20-60% . Uglavnom će biti zamenjeni gas i mazut i to solarnom energijom, odnosno biomasom.

Odluke o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene i projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama možete preuzeti u prilogu.

Studije