1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine održan je sastanak sa predstavnicima energetskih subjekata, sa cilјem informisanja Pokrajinske vlade o predstojećoj grejnoj sezoni. Sastanku su prisustovali: državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike, Zoran Predić, predstavnik Agencije za energetiku Republike Srbije Aleksandar Popo, direktori toplana i preduzeća za distribuciju prirodnog gasa sa teritorije AP Vojvodine, predstavnik Pokrajinskog zaštitnik građana – Ombudsmana i drugi.

Na sastanku su razmatrani izveštaji o primeni Uredbe o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, pogonska spremnost energetskih subjekata za predstojeću grejnu sezonu 2015/2016. godine, kao i problemi u načinu naplate toplotne energije prema utrošku i postupcima po zahtevima kupaca za isklјučenje sa distributivnog sistema toplotne energije.

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine mr Nenad Stanković je rekao da su svi energetski subjekti u Vojvodini spremni za nastupajuću grejnu sezonu, i što se tiče energenata i pogonske spremnosti.

Sekretar Stanković je pojasnio princip primene nove Uredbe o određivanju cene grejanja za krajnjeg potrošača i istakao da je prvi korak da toplane usklade svoje cenovnike sa novom Uredbom, da takav predlog proslede osnivaču, a to je lokalna samouprava i nakon toga, lokalna samouprava donosi odluku o novom cenovniku ili zadržava stari. Deo toplana je već doneo odluku o usklađivanju sa novom Uredbom, a u nekim toplanama usklađivanje je u toku.

Državni sekretar, Zoran Predić je rekao da prema informacijama kojima se raspolaže u Ministarstvu rudarstva i energetike, grejna sezona spremna i dalјinski sistemi grejanja su u velikoj meri pripremlјeni za početak grejne sezone. Takođe, Predić je konstatovao da su obezbeđene dovolјne količine energenata za tržište Srbije, kako za građane, tako i za dalјinske sisteme grejanja, i kada je u pitanju mazut, i kada je u pitanju gas, kao glavni energent. Takođe, i uglјa, kao osnovnog domaćeg energenta ima u dovolјnim količinama. Najveći broj toplana u Srbiji je već obezbedio dovolјne količine energenata, samo mali broj toplana završava to ovih dana, te se veruje da će i ove godine grejna sezona krenuti uspešno.

Po pitanju cena energenata, državni sekretar je rekao da su cene pitanje lokalnih samouprava i toplana. Ministarstvo nije administrator kada su u pitanju cene. Ministarstvo je Uredbom o utvrđivanju metodologije za određivanje cene toplotne energije za krajnjeg kupca propisalo metodologiju koja omogućava jedinstven pristup formiranju cena i troškova toplana, zavisno od cene energenata i od drugih troškova koje toplane imaju u svom poslovanju, ali je na nivou toplana da urade kalkulacije, i na nivou lokalnih samouprava da te kalkulacije prihvate ili u određenim merama deluju na to da se troškovi toplana usklade sa očekivanjima građana i samih lokalnih samouprava.

S obzirom na činjenicu da su ovom prilikom izneti i problemi koji se javlјaju u vojvođanskim toplanama, i da je najveći problem, problem nagomilanih dugovanja iz prethodnih godina, konstatovano je da je neophodno početi sa primenom nove Uredbe, kao i to da je neophodno da socijalna politika bude izmeštena iz cene grejanja. Radi rešavanja ovog problema, potrebno je vršiti naplatu po izmerenom utrošku energenata, a ne kao što je bila dosadašnja praksa, po kvadratu stambenog prostora.

Predstavnik zaštitnika građana – Ombudsmana otvorio je široku temu u vezi sa pravom građana da se isklјuče sa dalјinskog sistema grejanja. Konstatovano je da je za takav postupak, u prvom redu neophodno postojanje tehničkih mogućnosti, kao i to da se ne sme narušiti energetski balans zgrade u kojoj do pojedinačnih isklјučenja dolazi. Zbog toga je u postupak neophodno uklјučivanje energetskih inspektora i drugih licenciranih stručnjaka.

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, mr Nenad Stanković potpisao je ugovore sa korisnicima sredstava po dva konkursa, koje je 5. avgusta 2015. godine raspisao Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine i koji su bili otvoreni do 25. avgusta tekuće godine.

Reč je o dva konkursa: Konkurs za dobijanje podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u kombinaciji sa sistemima za rekuperaciju toplote na farmama ovaca i koza, i Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava.

Sredstva u visini od 7 miliona 737 hilјada dinara namenjena su za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja sistema za rekuperaciju toplote i sistema sa solarnim kolektorima u svrhu pripreme tople potrošne vode za potrebe proizvodnje i održavanja na farmama ovaca i koza. Sredstva mogu koristiti zemlјoradničke zadruge, registrovana polјoprivredna gazdinstva, privredna društava, kao i preduzetnici. Prijavlјenih projekata bilo je 12, od koji su svi zadovolјili postavlјene uslove.

Na drugi konkurs prijavlјeno je 37 aplikanata, s tim da je, na osnovu stručne analize komisije, utvrđeno da 33 projekta zadovolјavaju sve postavlјene uslove. Za realizaciju ovih projekata izdvojeno je 20 miliona dinara.

Cilј oba konkursa je podrška ruralnom razvoju, kroz povećanje energetske samostalnosti, smanjenje potrošnje energije na farmama, a time i troškova koji sve više opterećuju primarnu stočarsku proizvodnju, kao i za unapređenje i osavremenjivanje polјoprivredne proizvodnje kroz revitalizaciju postojećih sistema za zagrevanje na farmama i bolјe primene raspoloživih tehnologija u stočarskoj proizvodnji. Pored toga, konkursi su raspisani i radi povećanja konkurentnosti polјoprivrednih proizvoda, kroz smanjenje troškova proizvodnje-usled smanjenja troškova potrošnje energije po jedinici proizvoda, pobolјšanja energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet proizvodnje ili povećanje obima i kvaliteta proizvodnje, za smanjenje emisije štetnih gasova u okolinu, radi sigurnijeg snabdevanja energijom, i za afirmaciju korišćenja obnovlјivih izvora energije.

Ovom prilikom, sekretar Stanković je govorio i o sedam novih konkursa, koje je Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao 30. septembra 2015. godine, i koji će biti otvoreni do kraja oktobra ove godine.

Reč je o sledećim konkursima:

 1. Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene (iznos sredstava: 30 miliona dinara)
 2. Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene (iznos sredstava: 30 miliona dinara)
 3. Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara (iznos sredstava: 30 miliona dinara)
 4. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2015.godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na područu AP Vojvodine (iznos sredstava: 4 miliona dinara)
 5. Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine (iznos sredstava: 10 miliona dinara)
 6. Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi (iznos sredstava: 35 miliona dinara)
 7. Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufiniansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama (iznos sredstava: 35 miliona dinara).

Ukupan iznos sredstava za realizaciju ovih konkursa iznosi 174 miliona dinara.

Sekretar Stanković je ovom prilikom pozvao sve zainteresovane institucije, polјoprivredna gazdinstva i nevladine organizacije da konkurišu. Tokom prošlih konkursa bilo prijava projekata sa nepotpunom dokumentacijom i tim povodom Stanković je rekao da se ne čeka poslednji dan za predaju aplikacije, već da se dokumetacija preda ranije, kako bi se mogla pregledati i, u slučaju potrebe, na vreme kompletirati. Stručna služba u Sekretarijatu dostupna je svakog radnog dana do 8.00 do 16.00 časova.

Povodom obeležavanja Dana radnika naftne i gasne privrede i obeležavanja godišnjice osnivanja tri kompanije iz ove oblasti, svim zaposlenima, rukovodstvu i saradnicima Naftne industrije Srbije (NIS), „Srbijagasa“ i „Transnafte“, kao i svim zaposlenima u nafnoj i gasnoj privredi, upućujemo čestitke sa želјom da i ubuduće realizuju svoje visokopostavlјene cilјeve i da ostvaruju dobre rezultate u poslovanju.

sreda, 02 septembar 2015 00:00

Saopštenje povodom raspisivanja konkursa

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao je dva konkursa za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava i to za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima i za realizaciju projekata štedlјive javne rasvete u jedinicama lokalne samouprave.

Oba konkursa raspisana su 2. septembra 2015. godine, a rok za podnošenje prijave je 22. septembar 2015. godine.

Tekstovi oba javna konkursa objavlјuju se u ''Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine'' i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, na adresi Sekretarijata:  http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/

Pravo učešća na prvom Konkursu imaju fizička lica - nosioci registrovanih polјoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine u cilјu realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima i to za nabavku i montažu novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostale prateće elektro i mašinske opreme, za ugradnju energetski efikasnije opreme za korišćenje solarne energije u svrhe navodnjavanja, kao i radi smanjenja troškova za energente, smanjenja uvozne zavisnosti korišćenja fosilnih goriva i povećanja energetske samostalnosti polјoprivrednih gazdinstava. Na ovaj način doprinosi se smanjenju emisije štetnih gasova u okolinu, ali i za afirmaciju korišćenja obnovlјivih izvora energije i revitalizacije postojećih sistema za navodnjavanje kod registrovanih polјoprivrednih gazdinstava.

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 12.000.000,00 dinara. Maksimalni iznos sredstava koji se dodelјuje po jednom projektu je 800.000,00 dinara.

Za drugi javni konkurs za sufinaniranje realizacije projekata štedlјive javne rasvete izdvojeno je 22.000.000,00 dinara, a maksimalni iznos sredstava koji se dodelјuje po jednom projektu je 5.000.000,00 dinara.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodelјuju, mogu se koristiti za sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za rekonstrukciju javne rasvete i to za zamenu postojećih svetilјki i montažu svetilјki sa štedlјivim izvorima svetlosti i pripadajuće opreme, kao i za zamenu postojećih svetilјki i montažu svetilјki sa štedlјivim izvorima svetlosti i nabavku i montažu sistema za upravlјanje javnom rasvetom, sa pripadajućom opremom.

Namera Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine je da se putem ovog Konkursa podstiču jedinice lokalne samouprave da preduzimu mere i aktivnosti koje dovode do proverlјivog i merlјivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti u oblasti javne rasvete, pobolјšanja energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga, kao i za unapređenje sistema javne rasvete. Na ovaj način direktno se utiče na smanjenje troškova rukovanja, održavanja i kontrole neophodne za pružanje usluge javne rasvete, smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu, povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, kao i samog stanovništva u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, te na afirmaciju primene mera energetske efikasnosti.

Povodom 6. avgusta, Dana rudara u Srbiji, svim rudarima, rukovodiocima i zaposlenima u rudnicima u našoj zemlјi, upućujemo iskrene čestitke.

Svesni opasnosti i rizika koji nosi rudarsko zanimanje, želimo i nadamo se da će heroji rada, koji svoj posao obavlјaju u potpuno drugačijim uslovima, uvek imati bolјi i unapređeniji rudarski status u našem društvu, kako bi se posao koji obavlјaju, odvijao u što bolјim uslovima sa rizicima svedenim na minimum.

Uz čestitke povodom praznika, svim rudarima upućujemo iskrene želјe za dobro zdravlјe i mnogo uspeha u narednom periodu, uz rudarski pozdrav,

Srećno!

Pokrajinski sekretar za energetiku imineralne sirovine mr Nenad Stanković, potpisao je danas ugovore sa korisnicima sredstava Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, na osnovu Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata štedlјive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama i Javnog konkursa za sufinanisranje realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti u objektima javne namene.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodelјuju za realizaciju projekata štedlјive unutrašnje rasvete, mogu se koristiti za javne ustanove obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, društvene brige o deci, socijalnog osiguranja, zdravstvene zaštite životinja i javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina.
Sredstva se mogu koristiti za zamenu postojećih svetilјki sa štedlјivim izvorima svetlosti ili za zamenu ili nabavku i montažu sistema za nadzor i upravlјanje rasvetom.

Sredstva su dodelјena sledećim ustanovama :

 1. Dom zdravlјa ''Irig'' Irig 1.136.483,20
 2. Osnovna škola ''20. oktobar'' Vrbas 652.800,00
 3. Teh. škola ''9. maj'' Bačka Palanka 2.863.851,20
 4. Osnovna škola ''Isidora Sekulić''Šajkaš-izdvojeno odelјenje u Mošorinu Mošorin 2.319.795,50
 5. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet Novi Sad Novi Sad 8.582.600,88
 6. Ustanova za sportsku i kulturnu aktivnost omladine ''Đorđe Predin-Badža'' Bečej 5.944.600,00
 7. Dom za smeštaj duševno obolelih lica ''Sveti Vasilije Čudotvorac'' Novi Bečej 1.700.496,00
 8. Srednja škola Novi Bečej Novi Bečej 933.561,47
 9. Osnovna škola ''Ivo Lola Ribar'' Novi Sad 2.257.288,85
 10. Osnovna škola ''Slobodan Bajić Paja'' Pećinci 866.594,20
 11. Ustanova Poslovni sportski centar ''Pinki'' Sremska Mitrovica 2.830.849,60
 12. Gerontološki centar u Vršcu Vršac 2.066.691,06
 13. Osnovna škola ''Jovan Jovanović Zmaj'' Novi Kneževac 1.465.333,17
 14. Gerontološki centar Zrenjanin 1.593.243,96
 15. Opšta bolnica Subotica Subotica 5.758.742,22

Ukupno: 40.972.931,31

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata povećanja energetske efikasnosti u objektima javne namene, u visini od 115.000.000,00 dinara, najveća su pojedinačna sredstva koja je ove godine Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine izdvojio za realizaciju projekata. Maksimalni iznos sredstava predviđenih po jednom projektu je 25.000.000,00 dinara.
Na konkursu se prijavilo ukupno 75 ustanova i tražena sredstva su iznosila 532.141.340,87 dinara. Sredstva je dobilo 19 ustanova u sumarnom iznosu od 98.336.401,96 dinara. Ostalih 56 prijava nisu ispunjavale Pravilnikom predviđene uslove i kriterijume.
Cilј konkursa je unapređenje energetske efikasnosti objekata radi uštede energije kao i smanjenje troškova za grejanje i hlađenje objekta, zatim povećanje toplotnog komfora korisnika objekata, kao i, posredno, uticaj na smanjenje emisije štetnih gasova u okolinu, te afirmacija primene mera energetske efikasnosti.

 1. Kulturno obrazovni centar Šid Šid 3.973.150,00
 2. Predškolska ustanova "Boško Buha" Savino Selo 2.670.401,20
 3. Zavod za javno zdravlјe Sombor Sombor 2.094.440,00
 4. Predškolska Ustanova "Pava Sudarski" Novi Bečej 6.658.662,40
 5. Srednja polјoprivredno prehrambena škola Sombor Sombor 3.397.760,00
 6. Dom za smeštaj obolelih lica Novi Bečej Novi Bečej 2.866.320,00
 7. Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Čika Jova Zmaj" p.o. Mol Ada 5.166.639,50
 8. Predškolska ustanova "Detinjstvo" Žabalј 2.064.412,56
 9. Osnovna škola "Slobodan Bajić Paja" - područna jedinica Donji Tovarnik Pećinci 4.284.880,00
 10. Srednja Škola "Dositej Obradović" Novi Kneževac 5.636.847,00
 11. Ustanova socijalne zaštite gerantološki Centar "Novi Sad", lamela A –deo Novi Sad 4.539.600,00
 12. Ustanova socijalne zaštite gerantološki Centar "Novi Sad", Futog Futog 2.729.040,00
 13. Gerantološki centar Bačka Palanka Bačka Palanka 910.527,30
 14. Dom zdravlјa Irig Irig 3.472.800,00
 15. Dom zdravlјa "Novi Sad" objekat "Jovan Jovanović Zmaj" Novi Sad 13.944.290,00
 16. Osnovna škola "Sever Đurkić" Bečej 4.689.600,00
 17. Fakultet tehničkih nauka Novi Sad 18.300.000,00
 18. Polјoprivredna škola sa domom učenika Futog Futog 10.271.300,00
 19. Predškolska ustanova "Pčelica" Apatin 665.732,00

Ukupno: 98.336.401,96

Potpisavši ugovore sa korisnicima sredstava po oba konkursa, mr Nenad Stanković je izrazio zadovolјstvo interesovanjem koje su direktori javnih ustanova iskazali povodom oba konkursa, naglasivši da očekuje da će i narednih godina biti raspisivani konkursi istih ili sličniha sadržaja. Sekretar Stanković je naglasio da energetska efikasnost nije prevashodno štednja, već isti ili viši konfor uz niže troškove grejanja ili hlađenja, dok se korišćenjem štedlјive unutrašnje rasvete mogu postići uštede i do 70 posto, a vreme povratka investicije je ispod pet godina. Takođe, efekti realizacije ovih projekata ogledaće se i u značajnom smanjenju emisije SO2 u atmosferu, čime će se u velikoj meri doprineti i očuvanju životne sredine.

 

Studije