1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
utorak, 27 januar 2015

Održana Prva sednica Nacionalnog saveta za klimatske promene u Beogradu

Novi Sad, 27. januar 2015. – Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine mr Nenad Stanković učestvovao je u radu prve sednice Nacionalnog saveta za klimatske promene, koja je održana u ponedeljak, 26. januara 2015. u Beogradu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Sednici je predsedavala ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine i predsednica Nacionalnog saveta za klimatske promene, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković.
Odluku o obrazovanju Nacionalnog saveta za klimatske promene donela je Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 20. novembra 2014. Godine. 
Na prvoj Sednici, nakon uvodnog obraćanja predsednice dr Snežane Bogosavljević Bošković, predstavljen je, razmatran i usvojen Poslovnik o radu.
Dnevnim redom obuhvaćena su pitanja ispunjenja regulativnih obaveza prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime. Po ovoj tački dnevnog reda predstavljeni su trenutni rezultati i rokovi za završetak izrade Druge nacionalne komunikacije i Prvog dvogodišnjeg izveštaja Republike Srbije. Regularna izrada i podnošenje nacionalnih izveštaja/komunikacija Sekretarijatu Okvirne konvencije UN o promeni klime jedna su od obaveza država članica Konvencije i Kjoto protokola. U okviru ovih dokumenata, svaka država članica dostavlja informacije o nacionalnim inventarima gasova sa efektom staklene bašte, nacionalnim ili po potrebi, regionalnim programima za ublažavanje klimatskih promena i adaptaciju na izmenjene klimatske uslove, kao i sve druge informacije koje država članica smatra važnim. Obaveza države članice je da u period od četiri godine dostavlja nacionalnu komunikaciju, a sredstva za njenu izradu obezbeđuje Globalni fond za životnu sredinu.
Prvi izveštaj Republike Srbije obuhvatio je pregled stanja o oblasti klimatskih promena na nacionalnom nivou i to za 1990. i 1998. godinu, kao i projekcije do 2012. i 2015. Deo adaptacije za izmenjene klimatske uslove obuhvatio je analizu sektora poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, biodiverziteta i zdravlja. Trenutno je u izradi Druga nacionalna komunikacija, u okviru projekta koji vodi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Nova obaveza država članica Konvencije, po isteku Kjoto protokola je izrada i dostavljanje dvogodišnjih ažuriranih izveštaja Sekretarijatu Konvencije.
Sledeća Konferencija biće održana tokom 2015. godine, a osnovni cilj Okvirne konvencije UN o promeni klime je obezbeđivanje stabilizacije atmosferskih koncentracija štetnih gasova. Način postizanja ovog cilja za period 2008. – 2012., bio je utvrđen protokolom iz Kjota na Konvenciji održanoj 2007. godine. U okviru ovog protokola, dogovoreno je da sve članice Konvencije dostave svoj Nacionalno utvrđeni doprinos smanjenju emisija štetnih gasova za period posle 2020. i to značajno pre Konvencije, koja će biti održana ove godine. Utvrđeno je da bi s političkog stanovišta bilo vrlo značajno da Republika Srbija dostavi svoj Nacionalni izveštaj do kraja prvog kvartala 2015. Evropska unija definiše Nacionalno utvrđeni doprinos smanjenju emisije štetnih gasova do 2030. godine.

Studije